Informacja PPP

Informacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej

 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

(proszę właściwe zakreślić znakiem x):   dla jednego ucznia,   dla grupy uczniów.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Nazwa szkoły lub placówki)

 

Uczniowie objęci pomocą:

Lp. Imię i nazwisko Oznaczenie

klasy

Data i podstawa założenia karty
   

 

   

 

  1. Charakterystyka ucznia (uczniów):

 

 

 

  1. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Cele edukacyjne:  

 

 

 

 

 

 

Cele terapeutyczne:  

 

 

 

 

 

 

 

  1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych)

 

 

 

  1. Dostosowanie do potrzeb i możliwości ucznia treści nauczania.

 

 

 

  1. Metody pracy z uczniem

 

 

 

 

  1. Działania wspierające rodziców

Forma wsparcia

(porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia)

Dodatkowe informacje
 

 

 
  1. Zakres współdziałania szkoły (w zależności od potrzeb)                                                                                                         A. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zależności do potrzeb- szkolenia, porady i konsultacje

B. z placówkami doskonalenia nauczycieli,

W chwili obecnej nie ma konieczności nawiązywania współpracy                                                                                                                    C. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  1. W jaki sposób zostanie przeprowadzone ocena efektywności udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

UWAGI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………           …………………………………………………………….

Data i podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu                    Podpis dyrektora szkoły lub placówki